Headerbild

Stadgar

Stadgar för Simklubben Vänersborg

 

§ 1                       Föreningen bildades den 6 juni 1979 och har till uppgift att genom utövande av simidrott höja intresset för densamma, att utbilda goda idrottsmän - och kvinnor samt att verka för en god kamratanda.

 

§2                        Utgår

 

§3                        Medlemskap: Föreningen består av aktiva och passiva medlemmar samt hedersledamöter och ständiga ledamöter.

Till hedersledamot kan väljas person, som verkat för klubbens utveckling och på ett mer bestående sätt bidragit till att klubben gagnats. Hedersledamot utses på förslag av styrelsen vid föreningens sammanträden.

Till ständig ledamot kan väljas medlem, som gjort klubben stora tjänster. Val sker på samma sätt som val av hedersledamot.

Person, som tillhör annan idrottsförening, skall ha fullgjort sina skyldigheter till denna före inträde i vår förening.

 

§4                        Medlemsavgifter: Ständig ledamot, betalar en gång för alla 100 kr i medlemskap.

Medlem som under två år inte betalat medlemsavgift, kan uteslutas.

 

§5                        Styrelse: Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och sex ledamöter samt en suppleant. Styrelsen utser inom sig, vice ordförande, sekreterare och kassör.

Kassörstjänst kan om kompetens inom styrelsen saknas, köpas utifrån, av en kunnig person som utför tjänsten fackmannamässigt korrekt.

Sex ledamöter väljs för en tid av två år och kan återväljas. Tre ledamöter väljs jämt år och tre ledamöter väljs udda år.

Suppleant väljs för en tid av ett år

Ordförande väljs av årsmötet för ett år.

Beslut fattas genom enkel röstövervikt, men vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden. Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller i dess frånvaro vise ordföranden och är beslutsmässig, om fyra ledamöter är närvarande.

Ordföranden är föreningens officiella representant, leder dess förhandlingar och vakar över dess stadgars efterättelse samt ansvarar föreningens förvärvda priser. I ordförandens frånvaro ersätter vice ordförande.

Sekreteraren skall sköta föreningens korrespondens. Föra och skriva ut protokoll vid föreningens möten. Upprätta förslag på årsberättelser mm. Sekreteraren ska även tillse att alla protokoll sparas och förvaras på ett tillförlitligt sätt. Varje officiell skrivelse ska undertecknas av ordföranden och sekreterare.

Kassören åligger det att uppbära alla avgifter och verkställa alla utbetalningar för föreningens räkning samt att föra dess räkenskaper Större utgiftsposter än 10 000 kr ska attesteras av ordföranden. Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

Styrelsen ska se till att föreningen alltid har en medlemsansvarig, som för matrikel över föreningens medlemmar.

Styrelsen ska informera att ledarna ansvarar för material till utövning av aktivitet, vilket innebär att informera styrelsen när nytt material bör köpas in, samt att använda material på ett aktsamt sätt.

 

§6                        Revisorer två stycken väljs samtidigt med styrelsen. Det åligger revisorerna att granska räkenskaperna och styrelsens förvaltning under det gångna kalenderåret.

 

§7                        Rösträtt har alla medlemmar i föreningen som erlagt sina årsavgifter i stadgeenlig tid, hedersledamöter och ständiga medlemmar som fyller minst 12 år under året. Rösträtt får ej utövas med fullmakt.

 

§8                        Val och votering Val av styrelse och revisorer skall ske öppet, såvida ej sluten omröstning begäres och då vid lika röstetal, skiljer lotten. Vid öppen votering och lika röstetal, gäller ordförandes mening. Styrelsen har ej rätt att deltaga i val av revisorer.

 

§9                        Sammanträden Ordinarie årsmöte hålls senast 15 mars och utlyses i sociala medier, hemsidan och i e-post utskick till medlemmar i träningsgrupper senast en månad före mötet. Motioner för mötet ska vara styrelsen tillhanda tre veckor före årsmötet, då styrelsen har i uppdrag att bemöta ärendet på årsmötet. Styrelsens egna ärenden ska redogöras vid kallelsen till mötet.

Extra möte utlyses av styrelsen, då omständigheterna fordrar och anledningen till mötet ska angivas i kallelsen.

 

Årsmötet är beslutmässigt med det antal medlemmar som på kallelse infunnit sig till detsamma. Vid föreningens årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Godkännande av kallelse.

 2. Val av mötets funktionärer.

  1. ordförande

  2. sekreterare

  3. två justerare att jämte ordförande justera protokollet.

 3. Fastställande av dagordning.

 4. Styrelsens verksamhetsberättelse.

 5. Styrelsens ekonomiska berättelse.

 6. Revisorernas berättelse.

 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

 8. Styrelsen förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år.

 9. Stadgeenliga val.

  1. Val av ordförande för en tid av ett år.

  2. Val av tre ledamöter för en tid av två år.

  3. Val av styrelsesuppleant för en tid av ett år.

  4. Val av revisor(er) för en tid av ett år.

  5. Val av valberedning för en tid av ett år.

 10. Ärenden som styrelsen föreslagit årsmötet.

 11. Enskilda ärenden och motioner.

 12. Mötet avslutas.

Till ledamot i styrelsen kan varje röstberättigad medlem i föreningen väljas som under året fyller minst 18 år.

§10                             Förslag till ändring av dessa stadgar eller till upplösning sker endast på årsmöte och ska senast i kallelse till mötet redogöra för förslag till ändring ser ut. Enkel röstövervikt erfordras för antagande av förslag.

Föreningen tillhör Riksidrottsförbundet och ställer oss till deras stadgar, samt special- och distriktsförbundens stadgar.

Adress

Simklubben Vänersborg c/o Lars Persson Skogsvägen 36 46261 Vänersborg

Kontakt

Tel: E-post: skv.kansli@gmail.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Simklubben och simmarna tackar för ert stöd under vårt sponsorsim 2023

Simklubben har idag ett samarbete med Larssons Swimwear i Frändefors gällande våra klubbkläder.

Simklubben har startat ett samarbete med Länsförsäkringar Älvsborg

Gör som simmarna i tävlingsgruppen, träna hos Nordic Wellness

Spelar du hos Svenska Spel, välj oss i Gräsroten

Om du spelar Bingolotto, köp den via bildlänken så stödjer du SKV

Som medlem får ni 20% om ni uppger klubbens namn vid köp hos Flügger Vänersborg